Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Gravferd i Hol


Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.
 

Det er Hol kirkelige fellesråd som på vegne av kommunen og storsamfunnet, har forvaltningsansvaret for gravplassene og for avvikling av gravferder for alle mennesker, uansett tros- og livssyn. Kommunen har det økonomiske ansvaret.

Det er de pårørende, den som sørger for gravferden, som har ansvar for ta kontakt med kirkekontoret. De fleste pårørende synes det er hensiktsmessig å få hjelp av gode fagfolk i forbindelse med gravferden. Da vil gravferdsbyrå ta seg av all kontakt med offentlige instanser og gi melding om dødsfall til kirkekontoret.

Dødsfall skal straks meldes til kirkekontoret eller gravferdsbyrået som videresender dødsmelding til politi og tingrett.
Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden.  Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette.  Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse ut fra  gravferdslovens prioriterte rekkefølge i § 9 andre ledd. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Begjæring om gravlegging eller kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden. 
Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre grad.

Pris for tjenesten

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning/skattemelding.