Praktisk informasjon i forbindelse med dødsfall og gravferd

 


Når noen dør er det mange tanker og følelser å forholde seg til. Midt i dette er det mye som må ordnes og viktige avgjørelser som må fattes på kort tid.

Nedenfor har vi listet opp litt informasjon som kan være nyttig for deg.

Ta gjerne kontakt med oss på Hol kirkekontor, telefon 32 09 69 30 eller besøk oss på kontoret i Geilo kulturkyrkje, Skurdalsvegen 22, Geilo.

Hol kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet i Hol kommune og har på vegne av storsamfunnet ansvar for drift, vedlikehold og gravferd på alle gravplassene i kommunen og for alle mennesker uansett tros- og livssynssamfunn.

 

Melding om dødsfall

Legeerklæring om dødsfall skrives ut av lege/sykehus. Lensmannen/politiet mottar legeerklæringen og melder fra til tingretten. De pårørende må likevel ta kontakt med lensmannskontoret i løpet av de første dagene etter at dødsfallet har funnet sted for å melde om avdøde.  Lensmannen varsler så de andre offentlige etater om dødsfallet og sender melding om dødsfallet til kirkekontoret som gravferdsmyndighet.

Du kan også melde om dødsfallet via gravferdsbyrået som så vil melde videre til lensmannskontoret og de videre til andre etater.

 

Hvem kan sørge for gravferden

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden.  Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette.  Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse ut fra gravferdslovens prioriterte rekkefølge i § 9 andre ledd. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Begjæring om gravlegging eller kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden. 
Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre grad.

 

Begravelsesbyrå

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger, i større eller mindre grad, å få bistand av et begravelsesbyrå til å ordne det praktiske. Liste over begravelsesbyrå i Hallingdal er oppført nederst på siden.

Gravferdsbyrået avtaler med kirkekontoret dag og tid for gravferden.

Byrået kan ordne med kiste, nedlegging i kiste og transport. Byrået er behjelpelig med å ta ut salmer, men prest og kirkemusiker/organist kan også rådføres. Byrå, prest og andre vil være til god hjelp, men det kan også være viktig at dere selv deltar så mye som mulig i arbeidet rundt dødsfallet og gravferden.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning/skattemelding.

 

Prest – forstander

Kirkekontoret avtaler dato og tid med prest for begravelser for medlemmer av Den norske kirke og har løpende kontakt med gravferdsbyrået som er valgt.

Presten tar kontakt med de pårørende så snart som mulig etter dødsfallet for å avtale tid for samtale. Presten kan komme hjem, eller samtalen kan holdes på prestekontoret.

Forstander for menighet eller tros- og livssynssamfunn som avdøde tilhørte, må kontaktes direkte av den som sørger for gravferden.

 

Båreandakt, syning

Hvis ønskelig kan det holdes en enkel båreandakt når den avdøde føres ut av hjemmet, sykehjemmet eller når avdøde kommer fra sykehus til bårerommet. Barn og voksne kan også ønske å få se den avdøde for en siste gang. Dette avtales med byrået eller kirkekontoret.

 

Gravsted – kistegravlegging - kremasjon

Det må tas stilling til om det skal brukes gammel familiegrav (der det er mulig), reservert grav eller ny enkelt- eller dobbeltgrav. Ved kistegravlegging er det viktig å få avklart dette så fort som mulig, spesielt vinterstid. 

Ved kremasjon kan en ta stilling til valg av gravsted senere. 

Det er plass til flere urner i en kistegrav og de kan settes ned selv om fredningstiden for kistegraven ikke er ute. Fredningstiden i Hol er 30 år.

 

På Geilo er det en felles minnelund, der urner kan settes ned med navn på felles minneplate eller anonymt. Gravferdsmyndigheten sørger for stell og planting her.

 

I mange tilfeller vet de pårørende om avdøde ønsket kistegrav eller kremasjon. Men avdødes ønsker er ikke alltid kjent. Den som sørger for gravferden kan da be om kremasjon.  Kirkekontoret sender da melding til krematoriet.  Etter kremasjonen oppbevares urnen i bårerommet til den skal settes ned når pårørende ønsker det.

Kistegravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Urner skal settes ned senest seks måneder etter dødsfallet.  I Hol er kremasjon gratis.

 

Huskeliste

- bestille dødsannonse i avisa.

- bestille blomster. 

- tenke på moment til - eller skrive - minnetale.

- avtale med 6 personer som kan bære kista ut av kirka til gravplassen eller bårebilen.

- velge sanger og musikk til gravferda. Bestille program eller lage det selv, eller bruke salmeboka

- eventuelt bestille lokaler og mat til minnesamvær.

 

Salmer

Det synges tre salmer i kirken, og et par salmevers ved graven. Sangene kan trykkes på egne ark, eller en kan benytte kirkens salmebok. Hovedregel er at Norsk Salmebok 2013 skal benyttes.

Prest, organist eller gravferdsbyrået kan hjelpe til med å velge sanger og musikk til gravferda. All musikk, solistinnslag og sang skal godkjennes av organist og prest, det er derfor viktig at dette avklares i god tid før gravferda.

 

Minnetale 

Ofte sies det noen minneord om avdøde og/eller noen ord om dødsfallet i starten av gravferda. Det er gjerne en av de pårørende eller presten (på vegne av de pårørende) som holder minnetalen. Dersom andre ønsker å si noe må dette avklares med presten på forhånd. De nærmeste pårørende skal også gi samtykke til dette.

Dersom noen ønsker å tale ved kransepålegginga, gi æresbevisninger eller gjøre andre tiltak i tillegg til gravferdsordningen skal det godkjennes av presten.

 

Gravferda

Dersom det er valgt kistegrav blir gravferden avslutta ved den åpne grava på gravplassen. Kista blir senka i plan med gressbakken. Dersom en ønsker kista senket helt ned i graven, må det gis beskjed om det på forhånd. 

Ved kremasjon bæres kista ut til bårebilen og gravfølget blir stående til bilen har kjørt bort.

 

Barn i gravferda 

Mange er usikre på om barna bør være med i gravferda eller ikke. Generelt bør barn få være med i alle fall fra de er 4 år. Barn har like stort behov for å uttrykke sin sorg som voksne, men det utrykkes ikke alltid på samme måte. Det er viktig å lage gode rammer for barns deltagelse, være åpen og forklare på forhånd hva som skal skje, hvordan det vil se ut og at mange vi være lei seg, også de voksne.

Ta gjerne kontakt med presten på forhånd for å prate om dette.


Minnesamvær

Minnesamvær etter gravferda er det mange som ønsker. Det kan være en god måte å ta vare på samhørigheten i familien og nabolaget, og kan hjelpe dere gjennom de første tunge dagene.

I Geilo kulturkyrkje arrangerer frivillige minnesamvær i kirken. Ta kontakt med kirkekontoret.

 

Kostnader - økonomi

Gravlegging er gratis i den kommunen du er folkeregistrert. Kistegravlegging og kremasjon er sidestilt i Hol. Det vil si at det ikke må betales kremasjonsavgift.

Når det gjelder seremoni i kirka er den gratis for medlemmer i Den norske kirke. For medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn som bruker kirkene betales det en seremoniavgift.

Begravelser koster forskjellig, alt etter hvor mye begravelsesbyrået skal gjøre; annonsering, pynting, sanger og lignende. Det er mye en kan gjøre selv, og dermed redusere kostnadene.

Det var tidligere et fast tilskudd i gravferdshjelp, dette er nå erstattet av et behovsprøvd tilskudd. Søknad sendes gjennom NAV.

 

Etter begravelsen

Etter å ha opplevd et dødsfall, er det naturlig å kjenne seg tom, ensom, bitter og kraftløs, men også lettet dersom en tung sykdomsperiode er over. En kan også stri med mange spørsmål av praktisk og åndelig art. Isoler deg ikke i sorgen, ta kontakt med andre, interessefellesskap og arbeid kan hjelpe deg videre. Mosjon, frisk luft og hvile er også viktig i en sorgtid.

 

Hjelp gjennom sorgen

Det er mange rundt deg som kan gi hjelp og veiledning i sorgen. Lege, helsestasjon, hjemmesykepleie, eller den institusjonen der dødsfallet skjedde vil være behjelpelig. Prest, diakon og ledere for andre kirkesamfunn står til tjeneste dersom du ønsker noen å snakke med.

 

Gravminner

Et gravminne varierer i pris. Det er godt mulig å bruke stein dere selv har funnet eller bruke et gammelt gravminne som kan slipes ned og påføres nye navn. Baksiden kan også ofte brukes for navnepåføring. Gravminnet må følge regler for mål og oppsetting. Kirkeverge eller kirketjener kan gi nødvendige opplysninger.

 

Begravelsesbyråene i Hallingdal

Du står fritt til å benytte det begravelsesbyrå du vil. Her er en oversikt over de byråene som holder til i Hallingdal:

Hol: Roar Strand & Sønn
Roar Strand, mobil 911 65 008

Ål/Geilo: Jølstad Hallingdal gravferdsbyrå AS
Terje Nordal (daglig leder), byråets vakttelefon 917 06 250

Gol/Nes: Gol begravelsesbyrå AS
Bente Andreassen, mobil 480 23 477

Hemsedal: Hemsedal gravferdsbyrå
Olav Støyten mobil 974 14 100

 

GRAVFERDSSEREMONI - lokaler

Gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke avholdes i følgende kirker: Hovet kyrkje, Hol kyrkje, Geilo kulturkyrkje, Skurdalskyrkja og Dagali kirke. 

I Hol kommune er det livssynsnøytrale lokaler for borgerlig/humanistisk gravferd i følgende lokaler:

Bygdahall samfunnshus i Hol, Fjellvang og Geilo samfunnshus på Geilo. 

Sidesal og bårerommet i Geilo kulturkyrkje er uten kristen utsmykking/symbolikk.

Ta kontakt med kirkekontoret som kan bistå i forhold til valg og bruk av lokaler.

 

Lover, brosjyrer, dokumenter

Gravferdsloven:   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

Gravferdsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16/

Forskrift om lokale gravplassvedteker i Hol kommune, vedtatt i Hol kirkelige fellesråd 22.02.23

Gravferd Den norske kirke:  www.kirken.no

Gravferd Human-Etisk forbund:  www.human.no/gravferd

 

Begjæring om gravlegging og/elle kremasjon (Skjema V-0916 B Elektronisk utgave):

https://signform.no/dss/statlige-blanketter?task=form.downloadFile&id=6160

 

Informasjonsskriv om klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/kirke/infoskriv_gravlegging_bm.pdf

 

Skjema for askespredning til Fylkesmannen: 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/askespredning/

 

Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen:

Hol kirkekontor, Skurdalsvegen  22, 3580 Geilo.

Tlf. 32096930 , e-post: kirken@hol.kommune.no

 

For mer informasjon se linkene under.