Gravlegging og kremasjon


Gravferden skal skje med respekt for den avdødes religion eller livssyn. Gravlegging ved kistebegravelse skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Kistegravlegging

En kistegrav har plass til én kiste. Graven kan benyttes til en ny kistegravlegging etter det har gått minst 40 år. I noen tilfeller kan det ta lengre tid. Graven kan etter fredningstidens utløp som regel festes videre mot betaling.

Dersom familien allerede har en grav, kan denne brukes hvis det er ledig plass i graven. Før gravleggingen kan finne sted må ansvarlig for graven gi sin fullmakt.

Ved tildeling av grav kan det reserveres en tilleggsgrav til gjenlevende livsledsager som også ønsker kistegravlegging. Det må betales festeavgift fra begravelsesåret for den graven som reserveres.

 

Kremasjon og urnenedsettelse

Kremasjon er et alternativ til gravlegging i kiste.  Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at avdøde ikke ønsket dette. Nedsettelse av urnen må skje innen 6 måneder. Hol kirkelig fellesråd i kommunen kan forlenge fristene dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. 

En urnegrav har 4 plasser og kan etableres som familiegrav. Etter 20 år kan den festes videre og brukes av flere generasjoner.

Navnet minnelund er et tilbud om en grav å gå til som ikke krever stell eller forpliktelser, men som heller ikke er helt anonym. De etterlatte kan velge å være tilstede ved gravleggingen. Gravene ligger på et samlet felt og er tilknyttet et fellesminnesmerke hvor navn til avdøde kan inngraveres på navneplate i metall. Hol kirkelige fellesråd sørger for fellesbeplantning og besøkende kan sette gravlys eller vase med avskårne blomster på anvist sted.

Unavnet minnelund er et tilbud om en grav uten navn eller noen form for forpliktelse eller ansvar i ettertid. Graven har plass til kun en urne. Det er ikke tillatt å få påført navn på et gravminne på et senere tidspunkt. Da graven ikke er anonym kan de etterlatte velge å være tilstede ved gravleggingen.

Grav og gravminne

Før det blir tatt ut grav bør en undersøke om det er mulig å benytte gammel grav som familien allerede har.  Graver eldre enn 40 år kan brukes om igjen.  Urner kan settes ned i kistegraver selv om fredningstiden (20 år) ikke er ute.  Gamle gravminner kan brukes om igjen, slipes ned og påføres flere navn, eventuelt kan baksiden brukes.

Den som sørger for gravferden får anledning til å være fester av graven.  Når festeren er registrert, kan det settes opp gravminne. Gravminnet skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Gravfester er eier av gravminnet og er ansvarlig for at det er forskriftsmessig sikret og i henhold til de lokale vedtektene. Det er anledning til å anlegge et plantefelt foran gravminnet eller det kan sås til med gress.  Det er kun gravansvarlig eller fester som har rett til å opparbeide plantefelt.

Klage

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Du kan heller ikke klage på kirkelig fellesråds avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd.

 

 GRAVFERDSSEREMONI - lokaler

Gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke avholdes i følgende kirker: Hovet kyrkje, Hol kyrkje, Geilo kulturkyrkje, Skurdalskyrkja og Dagali kirke.  I Hol kommune er det livssynsnøytrale lokaler for borgerlig/humanistisk gravferd i følgende lokaler:

Bygdahall samfunnshus i Hol, Fjellvang og Geilo samfunnshus på Geilo. 

Sidesal og bårerommet i Geilo kulturkyrkje er uten kristen utsmykking/symbolikk.

 

Lover, brosjyrer, dokumenter

Gravferdsloven   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

Gravferdsforskriften  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16/

Lokale gravplassvedtekter i Hol kommune, vedtatt i Hol kirkelige fellesråd 22.02.23

Gravferd Den norske kirke:  www.kirken.no

Gravferd Human-Etisk forbund:  www.human.no/gravferd

Informasjonsskriv om klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/kirke/infoskriv_gravlegging_bm.pdf

Skjema V-0916 B   Elektronisk utgave:  Begjæring om gravlegging og/elle kremasjon

Skjema for askespredning til Fylkesmannen:  https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/askespredning/

 

Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen:

Hol kirkekontor, Skurdalsvegen  22, 3580 Geilo. Tlf. 32096936, post@hol.kirken.no

Gravferdsbyrå: 

Roar Strand og Sønn, Hol, tlf. 911 65 008

Hallingdal gravferdsbyrå, Ål, tlf. 917 06 250

Tilbake