Gravfeste


Alle avdøde som var folkeregistrert i Hol har rett til en ny, tilvist grav fri for avgift i 40 år. Utover dette betales festeavgift for graven. Festetiden i Hol er 5 år.

Alle som er bosatt i kommunen ved sin død har rett til fri grav. Det vil si at det ikke kreves festeavgift for graven i fredningstiden. Fredningstiden er 40 år. Ønskes det en tilleggsgrav ved siden av blir denne en festet grav som det må betales festeavgift for. Frigraven er avgiftsfri i fredningstiden. Skal festet fornyes betales det festeavgift for denne og eventuelle tilleggsgraver.

Det kan, på vegne av avdøde som ikke var folkeregistrert i Hol, søkes om gravplass i Hol. Ved tildeling av ny tilvist grav, må det betales en avgift for graven.

Festerens rettigheter er:

  • å bestemme hvem som skal gravlegges der hvis det er ledig plass i graven, all bruk av graven forutsetter festerens underskrift
  • å forsyne graven med gravminne i samsvar med gjeldende bestemmelser.
  • å beplante gravbedet innenfor gjeldene regler hvis det er ønskeli
  • å inngå avtale med gravplassforvaltningen om stell av graven
  • å overføre ansvar til en annen, med gravplassforvaltningens samtykke. Festerett kan bare innehas av en person. Overføring av festeavtalen til en annen person meldes skriftlig til Hol kirkelige fellesråd. 

Festerens forpliktelser er:

  • å holde graven i hevd
  • å holde tilsyn med gravminnet og sørge for at gravminnet ikke forfaller eller er til sjenanse eller fare for de som ferdes på gravplassen.

Fornying eller sletting av feste og gravminne

Fornyelse av feste er frivillig. Dersom ansvarlig fester ikke ønsker å feste/leie graven videre, og ingen andre ønsker å overta ansvar for graven, må det sendes skriftlig melding om at graven skal slettes. 

Dersom du ønsker at betjeningen skal fjerne gravminnet, må du gi skriftlig beskjed om dette.  Fjerning av gravminnet utføres normalt av betjeningen i løpet av påfølgende høst/vinter.

Et feste opphører når festetiden er ute. En ny festeavtale kan inngås dersom graven er holdt i hevd og feste av graven/ene ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Hvert år i perioden mars til mai blir det sendt ut faktura med tilbud om å fornye forfalt festeavtale for inneværende år.

Hvis ikke feste fornyes tilfaller grav/ene gravplassen. Festeren er da ansvarlig for fjerning av gravminnet fra gravplassen. Et gravminne som ikke er fjernet innen seks måneder tilfaller gravplassen. Dersom du ønsker at Hol kirkelige fellesråd skal fjerne gravminnet, må dette avtales. Fjerning av gravminnet utføres normalt av betjeningen i løpet av påfølgende sommer/høst. Er det ønskelig at et gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi blir stående på gravplassen  overtar Hol kirkelige fellesråd ansvaret.

 

Tilbake