Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2019


Hvem skal styre kirken vår?

Det er kirkevalg 8. og 9. september.  Tusenvis av kandidater stiller til valg.  Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke ved å gi din stemme.  Det er din kirke.  Det er dåpen som gir medlemskap i kirken og du kan stemme fra det året du fyller 15 år.

Kirkerommet er stort.  Høyt til taket.  Sterkt fundament. Plass til alle. Verdensvidt fellesskap.  Nye impulser. Gode tradisjoner.  Ulike meninger.  I kirken kan du spørre, snakke, be eller være stille.

 

Et rom for tro og undring
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke og er åpen for alle.  Kirken har 3,7 millioner medlemmer og 1200 menigheter over hele Norge. Uansett hvor du bor, er kirken nær deg.

Hvis plassmangel kan det som står i rødt tas ut.

Et rom for hele livet
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud.  I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror.  Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester.  Hvordan vil du kirken skal være? Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.

Ta ansvar for kirken din
Kirken bygger fellesskap der du bor.  Vi har ansvar for hverandre.  Det står sentralt i kirkens virksomhet.  Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge:  Å skape sterkere fellesskap i bygd og by.  Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. 

Hvorfor skal jeg stemme?
Du kan være med å skape framtidas kirke.  Kirken trenger medlemmer som bryr seg.  Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor.

Kirkens forhold til staten er i endring.  Gjennom kirkevalget kan du stemme fram de som kommer til å forme framtidas kirke.  Din stemme teller i en spennende tid for kirken!

Hvem kan jeg stemme på?
Du stemmer på kandidater til menighetsrådet/soknerådet og til bispedømmerådet/Kirkemøtet.  Kandidatene velges for en periode på fire år.  Ved valg til sokneråd/menighetsråd er det én liste. Ved bispedømmrådsvalget er det tre lister; Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista og Åpen folkekirke.

Hva gjør soknerådet?
Soknerådet leder kirkas virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid bland barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken.  Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

Kandidatlister  Geilo sokneråd

Kandidatlister Hol og Hovet sokn

Kandidatlister Dagali og Skurdalen sokn

Det er to valg det skal stemmes på.  Slik stemmer du:

Valg av sokneråd (en kandidatliste – flertallsvalg):
Det er en stemmeseddel for hvert sokneråd (menighetsråd). Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen én stemme hver.

  • Du kan gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.
  • Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen.  Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Kandidaten får da én stemme.

Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet (flere kandidatlister – forholdstallsvalg):
Det er tre stemmesedeler å velge mellom; Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista, Åpen folkekirke.  Du må velge en av stemmesedlene. Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen  én stemme hver.

  • Du kan gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.
  • Tilføye inntil tre navn fra andre valglister på stemmeseddelen.  Disse kan ikke gis tilleggsstemme. Kandidaten får da én stemme.

Her kan du stemme på valgdagene: 

Geilo sokn
GEILO stemmekrets

Dagali og Skurdalen sokn
DAGALI OG SKURDALEN stemmekrets

Geilohallen, Lienvegen 85, 3580 Geilo

 

Hol sokn
HOL stemmekrets

Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

GEILO stemmekrets

Geilohallen, Lienvegen 85, 3580 Geilo

Søndag 08. september,  kl 15:00-20:00

Mandag 09. september, kl 10:00-21:00

GODT VALG!

Tilbake