Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

KIRKEVALGET 2019 – kandidatlistene er klare og godkjent


Du kan påvirke utviklingen av Den norske kirke i framtida ved å stemme ved valget 8. – 9. september 2019.

Listeforslag og kandidatpresentasjon til soknene i Hol.

 

Kirkevalget skjer samtidig med og i lokaler i umiddelbare nærhet av, valg til kommunestyre og fylkesting.  Valgting for Hol og Hovet sokn:   Hol kommunehus.  Valgting for Geilo sokn og Dagali og Skurdalen sokn:  Geilohallen.  Forhåndsstemming for all sokn i Geilo kulturkyrkje fra 10. august til 6. september. 

Stemmerettsalderen i kirka er 15 år, så man kan stemme fra det året man konfirmeres. 

Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett er 1. september.

Sokneråd

Soknerådet har det øverste ansvaret for aktiviteter som drives lokalt i menighetene/kirkene, f.eks. trosopplæring, diakoni og konserter/musikk og de uttaler seg ved ansettelse av prester.

To fra hvert menighetsråd velges til å sitte i fellesrådet som har arbeidsgiveransvar for de ansatte og det øverste ansvaret for vedlikehold  og drift av kirker og kirkegårder og økonomiansvar.

Her er de godkjente listeforslagene:

Valgliste Hol og Hovet sokn

Presentasjon kandidater Hol

Valgliste Geilo sokn

Presentasjon kandidater Geilo

Valgliste Dagali og Skurdalen sokn

Presentasjon kandidater Dagali og Skurdalen

Det vises til §7-7 og kapittel 15 i valgreglene for eventuelle klage på listeforslagene eller avvikling av valget.

Bispedømmeråd

Du har også mulighet til å påvirke bispedømmerådsvalget.  Bispedømmerådets oppgave er å ansette prester og ha arbeidsgiveransvar for de og de sjak lede utviklingen av bispedømmet som helhet.  Medlemmene i bispedømmerådet sitter også i Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting»

Kandidatlistene til bispedømmerådet

Tilbake