De liturgiske leddene

Gudstjenestens gang

Gudstjenesten består av tre eller fire hoveddeler: Innledning, ordets del, evt. nattverd og til slutt avslutningen. Innledningen er den delen av gudstjenesten da vi setter oss ned, finner roen og forbereder oss for å høre Guds ord. Etter innledningen fortsetter vi med ordets del. Til denne delen hører først og fremst høytlesning fra Bibelen og preken basert på søndagens tekst. Ordets del både innledes og avsluttes med felles bønn. Det tredje leddet, Nattverd, er ikke alltid med. Vi snakker om høymesse de dagene da nattverden feires. Da får vi på en synelig måte ta imot Guds velsignelse i form av brød og vin. Avslutningsdelen er alltid med. Da får vi ta imot Herrens velsignelse og en avskjedshilsen.

Innledning

 • Når det er ringt saman, begynner gudstjenesten med inngangssalme. Denne innledes av et preludium. Noen ganger spilles et eget stykke som preludium. Ved dåp eller andre anledninger går man inn i kirken i prosesjon. Da går alltid klokkeren først, med korset eller dåpsvannet. Deretter andre deltakere, til sist kommer liturgen.
 • Etter inngangssalmen hilses man med nådehilsen: ”Nåde være med dere”, eller en annen hilsen.
 • Vi ønskes velkommen inn i fellesskapet med Gud og med hverandre. Vi minnes gjerne om hvilken karakter søndagen har, og hva som er temaet for gudstjenesten.
 • Deretter sier menigheten syndsbekjennelsen sammen. Dette gir oss anledning til å reflektere over hvordan vi brutt Guds bud, og trenger Guds nådige tilgivelse.
 • Vi roper på Jesu hjelp: Vi synger Kyrie eleison. Det betyr Herre, ha barmhjertighet med oss. I evangeliene står det mange eksempler på at folk ropte denne bønnen til Jesus. Og Jesus både hjalp og helbredet. Dette har inspirert kristne over hele verden til å rope om hjelp på samme måte.
 • Vi synger lovprisning til Gud: Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag. Slik sang englene den natten Jesus ble født: Etter å ha kommet til Gud med alt vi tenker på, og mottatt Guds tilgivelse og hjelp, synger vi den samme lovprisningen. Denne heter "Gloria".

Ordets del

 • Kollektbønn: Denne delen av gudstjenesten begynner med en bønn som samler hele tematikken i gudstjenesten.
 • Skriftlesing: Det leses en tekst fra Det gamle testamente og en fra et av brevene i Det nye testamente.
 • Bekjennelsen: Etter å ha hørt Guds ord, bekjenner menigheten troen sammen. Bekjenne betyr å ”si det samme”, det vil si å gi sin tilslutning til det som er hørt.
 • Preken: Før prekene, synges det en salme som bygger opp mot temaet i prekenen. I prekendelen leses det en tekst som er hentet frå evangeliene. Prekenen er en tolkning av denne teksten. Den skal gi hjelp til å tro og leve.
 • Forbønnen: Ordets del avsluttes med forbønnen, hvor vi ber Gud være nær. Her forteller vi Gud om det vi er opptatt av i verden og i våre egne liv.
 • Kunngjøringer, forbønn og takkoffer: Beskjeder om arrangementer og aktuelle begivenheter gis plass i gudstjenesten. Det er også anledning til å nevne navnet på mennesker som er døde siden sist gudstjeneste under kunngjøringene. Forbønnsleddet som følger deretter, kan følge opp i bønn til Gud noe av det som nettopp ble kunngjort for menigheten.
 • Det er fire ulike varianter av forbønn for høymessen. Alle er bygget opp slik at menigheten innimellom faller inn og synger ”Herre, hør vår bønn!” Slik understrekes det at hele menigheten er med på det som legges fram, selv om det er ”en der framme” som sier det meste. Gudstjenestens forbønner kjennetegnes ved at innholdet er nøye gjennomtenkt. For at forbønnen ikke bare skal bestå av generelle formuleringer, er det rom for aktuelle bønneemner.
 • Ofring/takkoffer (enten ved at en kurv sendes rundt i benkene eller ved at vi går til en offerskål på alteret) er en fast del av gudstjenesten. Dermed gir vi Gud tilbake av alt vi har fått. Gud vil ha rettferdighet. Derfor har det å dele en viktig plass i gudstjenesten. ”Alt vi eier tilhører deg”, sier vi da.

Nattverd

Gjennom nattverdliturgien takker vi Gud for alt han har skapt, og for at han sendte Jesus til jorda for vår skyld. Høydepunktet er når vi får gjenfortalt ordene Jesus innstiftet nattverden med; "Dette er mitt blod, dette er mitt legeme". Gjennom å spise og drikke brødet og vinen, blir vi forent med Jesus. Jesus gir alt sitt til oss, og vi gir alt vårt til Jesus.

 • En sang fra himmelen: Menigheten oppfordres til å lovprise Gud. Det gjøres med en eldgammel tekst: ”Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot…” en sang profeten Jesaja hørte ble sunget i himmelen, for Gud.

Avslutning

 • Velsignelsen: Gudstjenesten avsluttes med at vi blir velsignet. Da sies ordene som Gud ba Aron velsigne folket med for over 3000 år siden (4 Mos 6, 24). I velsignelsen sies det at Gud vil være din venn og beskytter:

  Herren velsigne deg og bevare deg!
  Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
  Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

   
 • Avskjedshilsen: Presten avslutter gudstjenesten med denne hilsenen: ”Gå i fred. Tjen Herren med glede.”