Lokale gravplassvedtekter i Hol kommune

Jfr. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. Vedtatt av Hol kirkelige fellesråd i sak 19, 29.08.17.

§ 1. GRAVPLASSTILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av (kirkegårdene) gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist, det vil si at grava ikke er festa fra før.
Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i annen kommune mot slutten av livet betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.
 Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen etter kremasjon og mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav for utenbygds betales.

§ 2. FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstid for kistegraver er 30 år.
Fredningstid for urnegraver er 30 år.
Festetid er 5 år. 

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.

Lokale gravplassvedtekter i Hol kommuneJostein Sandsmark

§ 3. FESTE AV GRAV
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en eller to graver ved siden av.  Disse gravene utgjør da et gravsted.  Når urnegrav tas i bruk på navnet minnelund er det anledning til å feste plass til ektefelle eller annen etterlatt.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 5 år. Ved spesielle ønsker, kan festetiden være 10 år.  Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan gravferdsmyndighetene avslutte festeavtalen.  Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.

 § 4. GRAV OG GRAVMINNE
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassen sørger for istandsetting dersom det er nødvendig.   Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.

På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.
(Det kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter gravlegging av kiste.) I påvente av gravminne kan gravplassbetjeningen ordne et merke med avdødes navn.
Fjerna gravminner kan gjenbrukes av fellesrådet.

Overskuddsmasse blir fjerna tidligst 6 mnd. etter gravlegginga.  Dette skjer kun i sommerhalvåret.  Det er en fordel at graven får ligge med overskuddsmasse over en vinter.
Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd.

 § 5. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.  Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde og ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.  Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant som flukter med terrenget omkring. Løse steiner over bakkenivå er ikke tillatt.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet.  Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven, men slike og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
Eieren kan om nødvendig varsles med pålegg om å fjerne for store vekster, løse steiner mm.  Gjøres ikke dette av eier, fjerner gravplassmyndighetene disse.  Fester blir da fakturert. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.  
Det er kun ansvarlig for frigrav eller gravfester som har rett til å opparbeide plantefelt. 
Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys ved felles minnesmerke.
Plantefelt som ikke stelles kan tilsås av gravplassbetjeningen.
Ved fornyelse av feste kan kirkevergen forlange at gravstedets utstyr bringes i samsvar med vedkommende bestemmelser.

§ 6. PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være kompostèrbart.
Gravferdsmyndigheten fjerner blomster og kranser etter ei gravferd, tidligst 10 dager etter gravferda.

§ 7. STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett til å stelle den grav vedkommende har ansvar for.  Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen. 

§ 8. GRAVSTELLSAVTALE
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for en periode på min. 10 år. Midlene settes inn på en felles gravfondkonto.  Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon.

Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi melding om dette til den ansvarlige eller til festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.
Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletida er ute, blir disse å anvende til allmenn forskjønnelse av gravplassen.
Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, men det kreves bruk av undersystem/reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtaler.

§ 9.  BÅREROM
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden.  Ingen har adgang uten etter tillatelse.  Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden.

§ 10 NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.
Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.