Generell informasjon - dødsfall og gravferd

Det er Hol kirkelige fellesråd som på vegne av kommunen og storsamfunnet, har forvaltningsansvaret for gravplassene og for avvikling av gravferder for alle mennesker, uansett tros- og livssyn. Kommunen har det økonomiske ansvaret.

Dødsfall skal straks meldes til gravferdsbyrå som videresender dødsmelding til politi og tingrett.
Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden.  Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette.  Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse ut fra  gravferdslovens prioriterte rekkefølge i § 9 andre ledd. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Begjæring om gravlegging eller kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden. 
Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre grad.

Generell informasjon  - dødsfall og gravferd

Pris for tjenesten

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning/skattemelding.

Gravplass

Alle som har fast bopel i kommunen, har rett til fri gravplass.  Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.  Det er 7 gravplasser i kommunen og avdøde personer kan gravlegges på hvilken som helst av disse. 

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som har det økonomiske ansvaret. Kremasjon og kistegravlegging sidestilles og er gratis for kommunens innbyggere.

På Geilo gravlund er det anlagt en minnelund med felles minnesmerke.
Det er også et felt som er tilrettelagt for muslimer.

 

Gravlegging og kremasjon

Gravferd skal skje med respekt for den avdødes religion eller livssyn. Gravlegging ved kistebegravelse skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Kremasjon

Kremasjon er et alternativ til gravlegging i kiste.  Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at avdøde ikke ønsket dette. Nedsettelse av urnen må skje innen 6 måneder.  Kirkelig fellesråd i kommunen kan forlenge fristene dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. 

Askespredning
Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass.  Hvis gravstedet vil ha en spesiell offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne.

Grav og gravminne

Før det blir tatt ut grav bør en undersøke om det er mulig å benytte gammel grav som familien allerede har.  Graver eldre enn 30 år kan brukes om igjen.  Urner kan settes ned i kistegraver selv om fredningstiden (30 år) ikke er ute.  Gamle gravminner kan brukes om igjen, slipes ned og påføres flere navn, eventuelt kan baksiden brukes.

Den som sørger for gravferden får anledning til å være fester av graven.  Når festeren er registrert, kan det settes opp gravminne. Gravminnet skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Gravfester er eier av gravminnet og er ansvarlig for at det er forskriftsmessig sikret og i henhold til de lokale vedtektene. Det er anledning til å anlegge et plantefelt foran gravminnet eller det kan sås til med gress.  Det er kun gravansvarlig eller fester som har rett til å opparbeide plantefelt.

Klage

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Du kan heller ikke klage på kirkelig fellesråds avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd.

 

Generell informasjon  - dødsfall og gravferd

GRAVFERDSSEREMONI - lokaler

Gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke avholdes i følgende kirker: Hovet kyrkje, Hol kyrkje, Geilo kulturkyrkje, Skurdalskyrkja og Dagali kirke.  I Hol kommune er det livssynsnøytrale lokaler for borgerlig/humanistisk gravferd i følgende lokaler:

Bygdahall samfunnshus i Hol, Fjellvang og Geilo samfunnshus på Geilo. 

Sidesal og bårerommet i Geilo kulturkyrkje er uten kristen utsmykking/symbolikk.

 

Lover, brosjyrer, dokumenter

Gravferdsloven   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

Gravferdsforskriften  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16/

Lokale gravplassvedtekter i Hol kommune, vedtatt i Hol kirkelige fellesråd 29.08.17. finner du på www.hol.kirken.no

Gravferd Den norske kirke:  www.kirken.no

Gravferd Human-Etisk forbund:  www.human.no/gravferd

Informasjonsskriv om klær og gjenstander i kiste ved gravlegging og kremasjon:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/kirke/infoskriv_gravlegging_bm.pdf

Skjema V-0916 B   Elektronisk utgave:  Begjæring om gravlegging og/elle kremasjon

Skjema for askespredning til Fylkesmannen:  https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Folk-og-samfunn/Askespredning/

 

Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen:

Hol kirkekontor, Skurdalsvegen  22, 3580 Geilo. Tlf. 32096930, post@hol.kirken.no

Gravferdsbyrå: 

Roar Strand og Sønn, Hol, tlf. 911 65 008

Hallingdal gravferdsbyrå, Ål, tlf. 917 06 250