Du er herForside>Historikk>Geilo kulturkyrkje

Geilo kulturkyrkje: Litt historie

I 1972 vedtok kommunestyret å benytte Bruhaugen og arealet nordenfor til ny kirketomt og ny kirkegård. I perioden 1982-85 nedsatte kommunestyret en plannemnd som arbeidet med saken og i 1987 fattet kommunen prinsippvedtak om at det skal bygges ny kirke på Geilo, men grunnet mange andre store kommunale oppgaver, ble kirkeprosjektet skjøvet ut. Etter bispevisitasen i 1986 skrev biskopen følgende: Ustedalen kirke er med sin plassering og sin størrelse uegnet til å imøtekomme dagens behov. Jeg vil gjerne understreke de 4 elementer som til sammen utgjør det planlagte nye kirkesenter.

 1. Behov for tidsmessig og rommelig kirkelokale.
 2. Behov for nytt og velegnet bårehus
 3. Behov for menighetskontorer til valgte råd og ansatte
 4. Behov for menighetslokaler til et levende og forgrenet menighetsliv, samt kirkelig betjening av større møter og kongresser.

Disse fire elementene hører naturlig med i et tidsaktuelt kirkesenter/arbeidskirkeprosjekt, og bør ikke søkes løst hver for seg! I forlengelsen av kommunens forpliktelser på det kirkelige området bør dette prosjekt snarest realiseres. Behovet er kirkelig sett udiskutabelt og påtrengende.

Fra rådmannens saksutredning til kommunestyret i 1987: Det er allerede i dag behov for en større kirke. Forutsatt at befolkningen øker så vil dette behovet tilta med årene. Det er dessuten viktig å få forholdene lagt til rette for handikappede både når det gjelder kirke, menighetssal og offentlige kontorer. Videre er det behov for å få kontorlokalene til den kirkelige administrasjon samle slik at det for eksempel blir mulighet til å samordne fellestjenester. Dessuten synes det riktig å ta hensyn til behovet for tilfredsstillende menighetssal/møterom også for kristne aktiviteter. Vedtaket i kommunestyret lød slik:

 1. Kommunestyret fatter prinsippvedtak om at det skal bygges ny kirke på Geilo.
 2. Kommunestyret anser alternativ III som det mest aktuelle alternativ. Alternativet omfatter kirkerom, kontorer, møtesal, møterom og birom. Plannemnda for Geilo kirke bes om å arbeide videre med romprogram og vurdere planer

Hva skal kirken brukes til?

Geilo kulturkyrkje blir en brukskirke – en slags sjømannskirke på fjellet. Gudstjenester og kirkelige handlinger blir fremdeles bærende elementer. Kirken skal blant annet ha stille rom – steder for ettertanke, undring og kontemplasjon. Det blir også livsynsnøytrale rom i kirkebygget som kan brukes til ulike seremonier og gravferd.

Geilo kulturkyrkje blir også kunstens og kulturens sted. Et inspirerende lokale med gjenskinn av tradisjoner og kulturarv. Rom som gir løft og intensitet til konserter, drama, dans og andre kulturinnslag. Det blir også et kunstgalleri med eksponeringsmulighet for kunstnere fra fjern og nær. Kulturkyrkja får i tillegg et publikumsvennlig administrasjonssenter, med tjenlige arbeidsforhold for kirkens ansatte og frivillige."

Visjoner

Geilo kulturkyrkje blir mer enn et gudshus. I tillegg til en ny, verdig ramme rundt gudstjenester og kirkehøytider, planlegges kirken som et kultursenter!

Som en bro mellom mennesker og Gud, mellom generasjoner og kulturer vil Geilo kulturkyrkje forme gode møtester for nåtid og fremtid. Bygget blir et arkitektonisk monument i harmoni med landskapet på Geilo - et landemerke å være stolt av.

Geilo kulturkyrkje skal være

 • Bro mellom Gud og mennesker
 • Bro mellom medmennesker og kulturer
 • Bro mellom generasjoner
 • Bro mellom det hverdagslige og det hellige
 • Bro mellom det stille og det aktive
 • Bro mellom glede og sorg, liv og død
 • Bro mellom fastboende og tilreisende
 

De neste dagene

Søndag 21. Desember,
18:00 Konsert med Bjørn Eidsvåg med Band i Geilo kulturkyrkje
Inngang kr. 360,- pluss avgift. Billetter får en på www.billetservice.no, tlf. 815 33 133.
Onsdag 24. Desember,
13:00 Julegudstjeneste Ustaoset grendehus
Julegudstjeneste. Hansen.
14:30 Julegudstjeneste Geilo kulturkyrkje
Julegudstjeneste. Granli. Ofring til Geilo kulturkyrkje/Kirkens Nødhjelp.
14:30 Juleandakt Høgehaug, p.t. Kongshaugen
Juleandakt. Hansen.
15:30 Julegudstjeneste Geilo kulturkyrkje
Julegudstjeneste. Granli. Ofring til Geilo kulturkyrkje/Kirkens Nødhjelp.
15:30 Julegudstjeneste Hovet kyrkje
Julegudstjeneste. Hansen.
16:15 Julegudstjeneste Geilo kulturkyrkje
Julegudstjeneste. Granli. Ofring til Geilo kulturkyrkje/Kirkens Nødhjelp.
16:30 Julegudstjeneste Hovet kyrkje
Julegudstjeneste. Hansen.
Torsdag 25. Desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste Hol kyrkje
Høytidsgudstjeneste. Jensen. Ofring til Kirkens Bymisjon.
12:00 Gudstjeneste Skurdalskyrkja
"Jul i bygda". Hansen. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Kirkeskyss tlf 95 87 8043.
Fredag 26. Desember,
11:00 Gudstjeneste Geilo kulturkyrkje
Gudstjeneste. Granli. Ofring til Normisjon.
12:00 Gudstjeneste Dagali kirke
"Jul i bygda". Hansen. Ofring til Kirkens bymisjon. Kirkeskyss tlf 90 72 22 43.
Søndag 28. Desember,
18:00 Geilo kulturkyrkje - åpen kirke
Åpen kirke kl 18 - 20 med musikk og lystenning.
Mandag 29. Desember,
17:00 Juletrefest i Geilo kulturkyrkje
Juletrefest. Arr.: Geilo Normisjon.
Tirsdag 30. Desember,
21:00 Nyttårskonsert i Geilo kulturkyrkje
Konsert med Vladimir Suzdalevich og Josef Lia. Billetter kr. 150,-/kr. 100,-
Onsdag 31. Desember,
17:00 Kveldsmesse Geilo kulturkyrkje
Kveldsmesse. Granli. Ofring til Geilo kulturkyrkje. Kirken står åpen fra kl 16.
Torsdag 1. Januar,
12:00 Høytidsgudstjeneste Høgehaug, p.t. Kongshaugen
Høytidsgudstjeneste. Granli.

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.